Sale!

[Marathi Course] – शेतजमीन कायदे, हक्क, नोंदणी व महसूल दस्तऐवज कार्यशाळा

1,999

Modules:

शहरी व ग्रामीण भागात प्रचलित जमीन विषयक संज्ञा/व्याख्या
तलाठी , तहसील कार्यालयातील महसुली दस्तऐवज – ७/१२, ८अ, फेरफार, गाव नमुने १ ते २१
कुळ, आदिवासी जमीन, इनाम व वतन जमीनी
महा-रेरा कायदा २०१६ व शेतजमी न सारांश
शेतजमीन: खरेदी , मोजणी , प्रकार, वहिवाट
ऑनलाईन कागदपत्र डाउनलोड & उपलब्ध साधने