Sale!

[Marathi] शेतजमीन कायदे, हक्क, नोंदणी व महसूल दस्तऐवज प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

Original price was: ₹6,500.Current price is: ₹3,999.

Modules:

शहरी व ग्रामीण भागात प्रचलित जमीन विषयक संज्ञा/व्याख्या
तलाठी , तहसील कार्यालयातील महसुली दस्तऐवज – ७/१२, ८अ, फेरफार, गाव नमुने १ ते २१
कुळ, आदिवासी जमीन, इनाम व वतन जमीनी
महा-रेरा कायदा २०१६ व शेतजमी न सारांश
शेतजमीन: खरेदी , मोजणी , प्रकार, वहिवाट
ऑनलाईन कागदपत्र डाउनलोड & उपलब्ध साधने